banner 01

afbeelding 600

 

              VERKIEZINGSPROGRAMMA

                  PROVINCIALE STATEN 

                          2019 – 2023

      50PLUSPARTIJ PROVINCIE UTRECHT

                  www.50PLUSpartij.nl

Inhoud                                                                                                  

Inhoudsopgave blz. 2

Inleiding verkiezingsprogramma blz.3                                                            

Ouderenbeleid  blz.4                                                                                    

Duurzaamheid blz. 6

Milieu, energie en klimaat blz. 8

Regionale bereikbaarheid/openbaar vervoer/regionale economie  blz. 9

Ruimtelijke ontwikkeling/waterbeheer blz. 12

Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden blz. 13

Culturele infrastructuur en monumentenzorg blz. 14

Kwaliteit openbaar bestuur/toezicht gemeenten blz. 15

Tot Slot blz. 16

Met dank aan de leden van 50PLUS provincie Utrecht, die actief in groepsessies en via de enquête van het bestuur 50PLUS afdeling Provincie Utrecht, hun in­breng hebben gehad bij het tot stand komen van het verkiezingsprogramma.

Inleiding Verkiezingsprogramma

 Mooie plannen en beloftes zijn fraai, maar het is vooral belangrijk wat een poli­tieke partij voor u heeft gedaan en wat je er de komende vier jaar van mag ver­wachten. Luisteren naar de inwoners en meedenken met hun belangen is voor 50PLUS een must! 50PLUS kijkt bij het innemen van standpunten naar het onderwerp dat op tafel ligt en daarbij naar waar Nederland en haar inwoners beter van worden.

Landelijke issues hebben soms een andere benadering nodig, dan provinciaal of plaatselijk. Uit de bevolkingsprognose van het CBS blijkt dat in 2019, 50% van de volwassenen in Nederland 50-plusser is.

Politici van veel partijen zijn dikwijls jonger dan 50 jaar en het is dan ook heel belangrijk dat politiek Nederland via 50PLUS inzake o.a. werk, inkomen, zorg, wonen, duurzaamheid en verkeer, voldoende, betaal­bare voorzieningen en een goed leefklimaat bij de les wordt gehouden.

Vooral senioren zijn vaak minder georganiseerd en kunnen daardoor minder een vuist maken als bij zaken zoals bijvoorbeeld scheefwonen. Door de gestegen en verder stijgende AOW-leeftijd, het niet of onvoldoende indexeren van uitkeringen en pensioenen komen mensen op middelbare leeftijd dikwijls financieel in de knoei, omdat kosten voor de dagelijkse levensbehoeften wel stijgen. 50PLUS benadert politieke besluiten door de ogen van vier generaties. Zowel de eigen generatie wordt bediend, als de generaties van ouders, kinderen en kleinkin­deren. Politiek bedrijven vanuit 50PLUS betekent zo een viervoudige meer­waarde.

Ja, natuurlijk moeten er keuzes gemaakt worden. Om u te laten weten waar die keuzes voor 50PLUS provincie Utrecht liggen, leest u hier ons verkiezingspro­gramma.

Ouderenbeleid

Kenmerkend voor de provincie Utrecht is dat haar bevolking de komende jaren blijft stijgen en daarbij lokaal grote verschillen kent. Zo heeft de stad Utrecht een relatief jonge bevolking.  Maar ook zijn er veel gemeenten waarbij de verhouding van het aantal 65-jarigen op de beroepsbevolking toeneemt, zelfs ver boven het landelijk gemiddelde ligt. Daarbij groeit het aantal 50-plussers gestaag. Ongeveer 42% van de inwoners van de provincie Utrecht maakt daar al deel van uit. Ook zal het aantal 1-persoons huishoudens onder senioren nog meer toenemen.

Deze ontwikkelingen vinden hun weerslag op terreinen als de woning- en arbeidsmarkt, zorg, economie, mobiliteit, vrije tijd en sociale samenhang. Beleidsdoelstellingen van de provincie kunnen daarop afgestemd worden. Vanuit haar deskundigheid en in de rol van midden-bestuur kan de provincie een belangrijke bijdrage leveren door ontwikkelingen te volgen, deze op ambtelijk en bestuurlijk niveaus te agenderen, regionale samenhang te bevorderen en zelf initiatieven te nemen om projecten ten behoeve van ouderen te realiseren.

50PLUS is van mening dat de provincie Utrecht aandacht moet besteden aan:

Woningmarkt

Samen met gemeenten en woningcorporaties dient de provincie voor voldoende betaalbare, geschikte woningen voor ouderen, jongeren en mindervaliden te zorgen.

Aandachtspunten zijn daarbij:

 • · dat er voldoende aandacht is voor levensloopbestendigheid, kleinschaligheid, duurzaamheid en bij voorkeur met zorgfunctie.
 • · dat bestaande gebouwen, die hun oorspronkelijke functie verliezen als woonruimte dienen te worden omgebouwd (herbestemming).
 • · dat de provincie mede de ontwikkeling stimuleert van innovatieve woonvormen voor ouderen. Dit is belangrijk om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.
 • · dat er voldoende ruimte is voor burgerinitiatieven voor seniorenprojecten, die gericht zijn op wonen en welzijn. Volgens 50PLUS dient dit door de provincie Utrecht ondersteund te worden.
 • · dat de provincie Utrecht gemeenten in haar provincie motiveert om de Blijverslening, voor het levensloopbestendig maken van de woning, aan te blijven bieden.

50PLUS wenst een iets ruimer beleid als het gaat om het permanent wonen in recreatiewoningen.  

50PLUS is van mening dat een aantal maatregelen van de Rijksoverheid, de provincie en de gemeenten noodzakelijk zijn om weer beweging in de overspannen woningmarkt te krijgen:

 • · het afschaffen van de verhuurderheffing en beperking fiscale druk op de corporatiesector. Hierdoor komt er weer geld vrij voor onder andere levensloopbestendige en duurzame woonruimte en kleinschalige woonappartementen.
 • · verzorgingshuizen dienen omgebouwd te worden tot servicewoningen.
 • · er dienen betaalbare woningen gebouwd te worden, zowel in de sociale als in de midden sector. Zo zullen ook mensen, die met een 'te hoog inkomen' in een sociale woning wonen, meer keuze hebben. Zo ontstaat er een doorstroming binnen de woningmarkt.
 • · het is belangrijk dat er aandacht is voor 'generatie wonen', waarbij jongeren en ouderen kunnen kiezen voor 'samen wonen'.
 • · bij het achterlaten van een ééngezinswoning, door verhuizing naar een seniorenwoning, dient een te hoge huursprong aangepakt te worden.

Verder wil 50PLUS dat de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor senioren en gehandicapten wordt verbeterd en seniorenwoningen in het centrum bouwen waar de voorzieningen zijn.

 Werkgelegenheid

Het is belangrijk dat de provincie financiële middelen ter beschikking stelt voor scholing van langdurige, provinciale werkelozen. 50PLUS wenst dat de subsidiemaatregel 'Een leven lang leren', ook voor de 55-plusser geldt.

50PLUS is van mening dat:

 • levenslang leren voor iedereen de basis voor behoud van werk is. 50PLUS pleit voor terugkeer van de Avondschool. Bedrijfsopleidingen en stage mogelijkheden zijn daarbij belangrijk.
 • extra aandacht voor diverse sectoren belangrijk is. Het (opnieuw) opleiden voor de zorgsector, vervoer en andere beroepen biedt mogelijkheden.
 • · in plaats van het eisen van hogere opleidingen, er ook aandacht dient te zijn voor het niet verloren te laten gaan van ervaring. Opgebouwd specialisme krijgt daarmee de waardering, die het verdient.
 • · het belangrijk is dat de provincie zich ook als werkgever realiseert, dat men een 'voorbeeldfunctie' dient in te nemen, inzake waardering van opgebouwde kennis en positieve leeftijdsdiscriminatie.

 

Zorgsector.

Omdat de zorgsector een belangrijke rol in de samenleving vervult, vereist het te kort aan personeel extra aandacht. Om het arbeidstekort in deze sector in snel tempo terug te dringen, dient er aandacht te zijn voor korte, effectieve praktijkgerichte opleidingen, waarbij de provincie ook medefinancier kan zijn.

Veel taken op het gebied van zorg vallen onder de rijksoverheid en gemeenten en zullen, waar mogelijk, door alle geledingen van 50PLUS verdedigd dienen te worden. Belangrijke zorgtaken dienen bij de provincie als 'essentieel' te worden aangemerkt.

Zo is het voor 50PLUS heel belangrijk dat:

 • er vaste aanspreekpunten en personen voor senioren zijn.
 • regionale ziekenhuizen en huisartsenposten behouden blijven.
 • provinciegrenzen vervallen als het gaat om mogelijkheden om ziekenhuizen en zorgpunten te bezoeken.

Financieel

50PLUS is inmiddels landelijk, provinciaal en ook in diverse gemeenten lokaal vertegenwoordigd, dus kan in verschillende bestuurslagen ook financieel 'de vinger aan de pols' houden.

Voor veel mensen is niet altijd duidelijk op welk niveau besluiten worden

genomen.

Voor Nederlanders van alle leeftijden is hun inkomen van groot belang.

Een politieke partij kan slechts landelijk aandacht genereren voor pensioenen en AOW.

Landelijk vraagt 50PLUS voortdurend aandacht voor indexering en ageert 50PLUS tegen de hogere leeftijd waarop mensen van hun opgebouwde AOW mogen gaan genieten.

Een provinciale stem op 50PLUS is indirect ook een stem op de landelijke politiek, want daar zullen de 50PLUS-pensioenspecialisten het opnemen voor de doelgroep, die het aangaat. In de maand mei na de Provinciale Verkiezingen, kiezen de gekozen leden van de Provinciale Staten de leden voor de Eerste Kamer.

De uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen hebben dan ook direct invloed op het landelijk beleid. Als 50PLUS groeit, groeit landelijk in alle geledingen ook de zeggenschap en komen de belangen van de 50PLUS-kiezers, dan ook op tafel bij de landelijke politiek en onderhandelaars.

50PLUS is er voor nu en voor de volgende generaties. 50PLUS behartigt ook uw provinciale belangen.

De zorgsector vervult een belangrijk rol in onze samenleving en verdient dan ook volop aandacht.

50PLUS wenst:

 • · een initiërende rol bij de afstemming van de arbeidsmarkt en het onderwijs in de zorgsector, teneinde het arbeidstekort in snel tempo terug te dringen.
 • · korte effectieve praktijkgerichte opleidingen, waarbij de provincie ook medefinancier kan zijn.

Duurzaamheid

Mensen, milieu en economie moeten met elkaar in balans zijn. De Wereldcom­missie voor milieu en ontwikkeling omschrijft duurzaamheid als: "een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen". Een veilig en plezierig leven is van belang voor de huidige en toekomstige bewoners van de aarde.

50PLUS is van mening dat de provincie Utrecht initiatieven gericht op duur­zaamheid breed moet steunen en daar waar partijen het laten afweten zelf het initiatief moet nemen.

Uiteraard heeft de provincie een voorbeeldfunctie en dient de provincie ook zelf op alle terreinen aan duurzaamheid te werken.

Hergebruik van goederen en grondstoffen

We leven in een wereld waarin de cyclus van producten steeds maar korter wordt. Ook het aantal en de soort artikelen neemt met de dag toe. Dat leidt tot een overschot aan afgedankte goederen en put de grondstoffenvoorraad uit.

Het hergebruik van goederen is een belangrijk middel om uitputting van grond­stoffen tegen te gaan.

50PLUS is daarbij van mening dat:

 • · met betrekking tot grondstoffen de provincie Utrecht hergebruik van grondstoffen meer dient te stimuleren.
 • · een circulaire economie moet groeien, waarin alle grondstoffen worden hergebruikt zonder verspilling en zonder waarde verlies. De provincie Utrecht moet de overgang van lineaire economie naar een circulaire eco­nomie bevorderen.
 • · het recyclen van goederen naar grondstoffen een belangrijk middel is om uit­putting van grondstoffen te voorkomen.

Energie verbruik en het terugbrengen daarvan is erg belangrijk.

 • · op het gebied van energiegebruik moet het duurzamer. De provincie wordt gevraagd het energieverbruik enerzijds te ver­minderen en anderzijds op andere wijzen in te zetten(zero-missie). In het ge­bruik van energie is 50PLUS voorstander van energieneutraliteit.

 

50PLUS is daarbij van mening dat:

 • · woningen, bedrijven en overheidsgebouwen energieneutraal moeten zijn/worden.
 • · bij bestaande woningen 'Nul op de meter(NOM)' moet komen. Dit dient door de provincie Utrecht gerealiseerd te worden, door expertise aan te trekken en financiële middelen beschikbaar te stellen. De provincie Utrecht moet samen met betrokken partijen, om in die gevallen waar norm NOM niet haalbaar is, naar oplossingen zoe­ken.
 • · bestaande verlichting langs provinciale wegen snel naar energiearme ledverlichting omgebouwd moet worden en voorzien moet worden van bewegingssensoren, die de lichtin­tensiteit naar een lager niveau brengen.

50PLUS is voorstander van schone energieopwekking. Daarnaast is het van belang om het verbruik van energie te verminderen.

50PLUS maakt zich sterk voor:

 • · het stimuleren van gebruik van de fiets. Afstanden bij woon-werk­verkeer zijn al geen beperking meer door het gebruik van elektrische fietsen.

Toename van het gebruik van de fiets draagt weer bij aan het gezond blijven.

 • het uitbreiden van snelfietsroutes, zodat iedere gemeente aangesloten is op het provinciale netwerk van snelfietsroutes.
 • hoogwaardig Openbaar Vervoer(bussen en taxi's).  
 • waar mogelijk: Openbaar Vervoer in de daluren gratis.

 50PLUS vraagt aandacht voor:

 • · het verminderen o.a. van geluid, fijnstof en stikstofdioxide. Bij fijnstof dient speciale aandacht te zijn voor het verminderen van de Ultrafijnstof (nanodeeltjes).

Ultrafijnstof is veel gevaarlijker voor de mens en dier dan de fijn­stof die nu alle aandacht krijgt. Hoe kleiner het deeltje hoe groter het risico op gezondheidsschade (slecht ontwikkelde longen bij jeugdigen) en verminderde longfunctie op latere leeftijd.

Denk aan longziektes zoals COPD en ASTMA.

Milieu, Energie en Klimaat

 De provincie Utrecht wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Gemeenten streven om dit vanaf 2030 te realiseren. De opgave om hier te komen is zeer groot. Van alle energie, die in de provincie wordt gebruikt, wordt nu nog maar 2,5% duurzaam opgewekt. Gemeenten kunnen de klimaatdoelen niet alleen realiseren, bovengemeentelijke samenwerking is hier voor nodig.

Dit heeft grote consequenties voor bedrijven, overheden en bewoners. Van de provincie Utrecht verwacht 50PLUS een voortrekkersrol.

Energietransitie

De energietransitie is belangrijk voor het behoud van het klimaat voor de huidige en toekomstige generaties.

De warmtetransitie en energiebesparende maatregelen krijgen alle steun van 50PLUS.

 50PLUS is daarom van mening:

 • · samenwerken en kennisdelen een belangrijk middel is om processen te ver­snellen. 50PLUS denkt hierbij aan innovatieve ontwikkelingen.
 • · dat in overleg met bouwondernemers en gemeente en an­dere belanghebbende partijen de provincie een positieve bestuurlijke bijdrage kan leveren.
 • · dat gezamenlijk naar technische oplossingen gezocht dient te worden

en deze toe te passen op bedrijfsinstallaties, overheidsgebouwen, particulieren eigendommen en het huurwoningenbezit.

 • · dat als velen aan de transitie meedoen, de kosten binnen de per­ken blijven. Dit zal ook tot een eerlijke verdeling tussen bedrijven, overhe­den en bewoners leiden.
 • · dat de kosten hiervoor niet afgewenteld mogen worden op "de smalle beurs". De vervuiler dient te betalen.

Energieopwekking

De te kiezen energieopwekking is van belang voor de huidige en toekomstige generaties.

Er zijn volgens 50PLUS tal van aandachtspunten:

 • · het toepassen van waterstof als vervanger van gas voor Cv-ketels.
 • · bij het besluit van het gas af gaan, niet meteen de gasleidingen uit huizen, gebouwen en industrie slopen.
 • · openbare gebouwen moeten versneld worden verduurzaamd. Er gaat im­mers een voorbeeldfunctie vanuit.
 • · warmte uit de grond halen(geothermische energie).
 • · energie moet hoofdzakelijk emissievrij worden opgewekt. Wind- en zonne-energie zijn hierbij de bronnen.
 • · kernenergie wijst 50PLUS niet zonder meer af. Onderzoek naar de mogelijkheid tot bijvoorbeeld het toepassen van thorium.
 • · 50PLUS is geen tegenstander van windenergie buiten de woongebieden. Wel vindt 50PLUS het belangrijk dat er voldoende draagvlak van direct betrokken inwoners, dus onderaf, is.
 • · dichtbij wo­ningen en bedrijven zijn kleinere windmolens een goede optie.
 • · 50PLUS vindt dat er bij de aanleg van windparken aandacht moet zijn voor de routes van trekvo­gels.
 • · 50PLUS is voorstander van de aanleg van zonneparken en het optimaliseren van de bijbehorende infrastructuur, mits dit niet ten koste gaat van duurzame landbouwgrond.

Milieu

Er zijn nog veel gebouwen met asbest o.a. veel daken van particulieren woningen. In 2023 moeten alle gebouwen asbest vrij zijn. De verwachting is dat deze termijn niet gehaald wordt.

50PLUS vindt dat de subsidie voor het verwijderen van as­best ook nog na 2023, indien nodig, beschikbaar moet blijven.

Plastic verpakkingen zijn een ware plaag in het milieu. Daarom wil 50PLUS dat de pro­vincie Utrecht zich inzet bij het reduceren van milieuschadelijke verpakkingen en zorgt voor voldoende afvalbakken. 50PLUS wil ook aandacht voor de zeer schadelijke plastic deeltjes (nanodeeltjes).

Klimaat

Klimaatverandering leidt nu al tot schade. 50PLUS vindt dat de provincie Utrecht versneld maatregelen moet nemen om schade door wisselende periode van hitte en forse regenval te voorkomen.

Het is van belang om voor voldoende opvang van regenwater te zorgen, door het toepassen van opvangbek­kens in de vorm van wadi's en vijvers in steden en langs provinciale wegen.

Vergroening in bebouwde gebieden door b.v. minder verstening in tuinen kan hier zeker een bijdrage aan leveren.

Regionale bereikbaarheid/Openbaar Vervoer/Regionale Economie

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer is belangrijk voor de mobiliteit van bewoners in de steden en in de provinciale gebieden(kleine kernen gebieden)

Openbaar vervoer is niet gebaat bij privatisering. Het leidt niet altijd tot een betere kwaliteit.

50PLUS vindt dat bij de eerstvolgende aanbesteding veel meer aandacht moet zijn voor de verbindingen tussen de kleine dorpskernen en van en naar de grotere steden.

 50PLUS is van mening dat:

 • het belangrijk is dat het openbaar vervoer voor iedereen overal toegankelijk is en betaalbaar moet blijven.
 • · maatwerk in de dienstrege­ling en het aanbod van Openbaar Vervoer in de buitengebieden van vitaal belang is .
 • · voor gebieden waar geen regulier Openbaar Vervoer is de Regiotaxi moet blijven!
 • bushalten in dorpen en wijken op loopafstand gerealiseerd moeten worden.
 • er geen uitval van busritten mag plaatsvinden. Indien er toch uitval van ritten is, dienen daar voor de vervoerder consequenties aan verbon­den te zijn.
 • bus-informatie voor iedereen toegankelijk moet zijn, ook voor senioren en mindervaliden.
 • Uitgaans-vervoer (discobezoek etc.) in het weekend gegarandeerd moet zijn.
 • dat waar geen vaste buslijnen zijn, er vervoer op maat moet zijn. Door van kleinere bussen in de daluren gebruik te maken, voorkom je ritten met (bijna) lege grote bussen.
 • openbaar vervoer vooral DUURZAAM moet zijn (groen rijden).
 • openbaar vervoer in de provincie kosteloos moet zijn, voor AOW-gerechtigden, chronisch zieke, gehandicapten, scholieren en 'mensen met een kleine beurs'.
 • · goed en voldoende openbaar vervoer vereenzaming onder senioren, die geen auto meer hebben of mogen besturen, tegen zal gaan en zal bijdragen om hun sociale netwerk te onderhouden.

Als gevolg van de oververhitte woningmarkt zullen werknemers steeds langer moeten reizen.

Gebruik van de auto neemt dan toe, wat weer leidt tot meer files.

50PLUS wil dat de provincies in samenwerking met de landelijke overheid de verbindingen tussen de Randstad en de andere delen van Nederland optimaliseert.

Veiligheid op de weg

50PLUS is van mening dat de provincie Utrecht meer werk moet maken van veilige fietspaden. Deze zijn vaak te smal en veel fietspaden in de pro­vincie verkeren in slechte staat.

Ongelukken gebeuren dan, bij hoge snelheden zoals bij het gebruik van de elektrische fietsen, brommer en het recreatief wielrennen.

50PLUS wil dat:

 • · er zo weinig mogelijk twee richtingsfietspaden zijn/komen.
 • · fietspaden versneld worden aangepast en verbeterd.
 • · veiligheid is belangrijk voor recreatief fietsverkeer en woon- werkverkeer.
 • · de verlichting van fietspaden, die een verbinding vormen tussen

steden, moeten versneld worden verbeterd. Er dienen meer reflectoren op wegen en fietspaden aangebracht te worden.

 • · alle fietspaden en zebrapaden in de provincie voorzien worden van

ledverlichting met bewegingssensoren.

 • · fiets- en voetpaden moeten zonder rand zijn aangelegd of daarop

worden verbeterd. Soepele overgangen van weg, fietspaden en stoepen zijn nodig voor gebruikers van een fiets, scootmobiel, rolstoelgbruikers en mensen met een rollator.

 • · Rijkswaterstaat dient verzocht te worden om verblindende, niet originele, ledverlichting van auto's aan te pakken. De foute keuze van

verlichting brengt zowel ander automobilisten als fietspadgebruikers in ge­vaar.

 • · er meer (fiets)tunnels, voor een veiliger weggebruik voor fietsers en voetgangers, gerealiseerd worden.
 • · fietsers op alle rotondes in de provincie voorrang krijgen.
 • · bermen veilig zijn en voldoende water, ter voorkoming van plassen op het fietspad, kunnen afvoeren.

Bij het herinrichten van de openbare ruimte en kruispunten/wegen wil 50PLUS altijd extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers.

Regionale economie

Werkgelegenheid in de regio moet aandacht krijgen van de provincie Utrecht, vooral met betrekking tot de oudere werklozen (45 jaar en ouder).  De provincie moet samen met partijen trajecten ontwikkelen om hen weer deel uit te laten maken van het arbeidsproces. Indien nodig met bij- en herscholing. Deze werk­lozen moeten op voorhand  een arbeidsplaats krijgen. Juist ook op het platteland is behoefte aan meer werkgelegenheid. De provincie Utrecht zal daar waar werkgelegenheid mogelijk is, dit te dienen stimuleren.

De provincie Utrecht steunt, stimuleert en promoot de bekendheid van regionale speciali­teiten en streekproducten.

Het verbeteren van de koopkracht is ook van belang voor de ontwikkeling van de regionale economie. 50PLUS zal initiatieven hierin ondersteunen.

Het gebruik van de binnenstedelijke ruimten is aan het veranderen. Ontmoeten en beleven wordt steeds belangrijker. Detailhandel geschiedt steeds meer online. Daarvoor zijn er veranderingen in structuur en denken over de binnenstad nodig. Er zijn zes trends, die van invloed zijn op de binnensteden: anders samenleven, anders produceren, anders  nsumeren, anders werken, anders investeren en anders vervoeren.

50PLUS is van mening dat de provincie Utrecht een regiefunctie moet nemen en een subsidiemogelijkheden moet bieden voor regionale samenwerking bij de ont­wikkeling van de binnensteden.

Regionaal inkopen, gezamenlijk door gemeenten en de provincie Utrecht, kan besparingen opleveren. 50PLUS wenst de aankoop van duurzame artikelen te stimuleren.

50PLUS is van mening de provincie Utrecht de over­gang van de lineaire economie naar de circulaire economie moet stimuleren door het goede voorbeeld te geven.

Om de overlast van koeriers met grote auto's in de steden te beperken zijn overlaadstations aan de rand van de steden een goede oplossing. Bij het verstrekken van de vergunningen voor het realiseren van overlaadstations dient de provincie soepel om te gaan.

Financiële opbrengsten/uitgaven

 • · De provincie Utrecht moet om haar taken te kunnen uitvoeren over voldoende financiële reserves kunnen beschikken.
 • · De basis voor de begroting van de provincie is een goed verantwoord financieel beleid.
 • · De begroting dient realistisch en in balans te zijn.

50PLUS is van mening dat:

 • · het belangrijk is dat de provincie een deel de opbrengst van verkeersboetes ontvangt, om allerlei op de toekomstgerichte activiteiten, zoals energietransitie en duurzaamheid van woningen, financieel af te

kunnen dekken.

 • · de opcenten (wegenbelasting) voor de periode 2019-2023 met niet

meer dan met de inflatiecorrectie verhoogd mag worden.

Ruimtelijke Ontwikkeling/Waterbeheer

Ruimtelijke ontwikkeling.

Een intensieve samenwerking tussen de Waterschappen en Provinciale Staten is belangrijk, on­der andere door de veranderende weerssituaties als gevolg van de klimaatveran­dering. De provincie en het Waterschap dienen de bestemmingsplannen van de gemeenten met veel aandacht te controleren. Belangrijk is de handhaving op het toegestane waterpeil in de gebieden, waar veel wateroverlast of droogte voorkomt.

Eén van de taken van het Waterschap is de dijkbewaking en controle bij grote droogte en/of veel wateroverlast.

50PLUS is van mening dat hier niet op bezuinigd mag worden.

Leefbaarheid in de openbare ruimte is een belangrijk punt voor 50PLUS. De partij wil dat de provincie Utrecht zorgt voor voldoende bankjes, drinkwatervoorzieningen, oplaadpunten en toiletten in de gebieden waar de provincie eigenaar van is. Voor de overige gebieden waar veel gerecreëerd wordt, is overleg met de eigenaren noodzakelijk.

Bij ruimtelijke ontwikkeling mag het economisch belang naast welzijn en leefomgeving niet de boventoon voeren.

Voordat nieuwe bedrijfsterreinen worden gerealiseerd, dienen eerst de mogelijkheden van het opknappen van bestaande bedrijfsterreinen onderzocht te worden.

50PLUS is van mening dat de Rode Contouren (fictieve rode lijnen rond de bebouwde kom van de ge­meenten i.v.m. bebouwing), in ver­band met onder meer bouwplannen, flexibeler moeten kunnen worden toegepast. Die contouren zijn zo streng dat er de ko­mende 15 jaar onvoldoende kan worden gebouwd om de snel groeiende woning­behoefte op te vangen.

Een ruimere toepassing is belangrijk om aan de vraag naar meer woningen te kunnen voldoen.

 

Waterbeheer

50PLUS is voor gescheiden opvang van riolen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater. Daarmee wordt het hergebruik van water duurzamer.

Bij het zuiveren van het water in de waterzuiveringsinstallaties kunnen er veel hoogwaardige grondstoffen gescheiden worden.

Een kwalijke zaak is dat er nog steeds veel medicijnen via het riool in het watersysteem komen. Met het zuiveren zijn veel extra kosten gemoeid.

50PLUS vindt dat hier veel meer aandacht voor moet zijn (voorlichting).

50PLUS is van mening dat het grondwaterpeil in de provincie Utrecht regelmati­ger gecontroleerd moet moeten.

In de provincie Utrecht zijn veel grondgebonden veehouderijen. Verzakken van gebouwen dient voorkomen te worden.

 

Vitaal platteland, Natuurbeheer en Ontwikkeling Natuurgebieden

Vitaal platteland

De leegloop van dorpen baart zorgen. 50PLUS wil alles op alles zetten om deze dorpen vitaal te houden, ook met het oog op de leefbaarheid. Goede bereikbaarheid, desgewenst gratis openbaar vervoer, is daarbij voor 50PLUS essentieel.

In ieder geval moet de Regiotaxi blijven.

50PLUS wil grensoverschrijdende (provinciaal) samenwerking op het gebied van natuur, economie, toerisme, ziekenhuizen, zorgcentra en doktersposten. 

De provincie Utrecht moet actief zijn bij het voorkomen van leegstand van boer­derijen en schuren. In de praktijk zijn dit objecten, die door derden voor schim­mige activiteiten kunnen worden gebruikt. Hier is de noodzaak van controle op de bestemming van deze panden groot. Dit, om te voorkomen dat de vrijkomende gebouwen gebruikt worden voor b.v. opslag van gestolen goederen, drugslabs en/of wietkwekerijen.

50PLUS staat achter de sociale netwerken binnen buurtschappen, die de veiligheid op het platteland bevorderen.

Voorzieningen die het wonen op het platteland aantrekkelijk maken:

 • · toegang tot internet wordt steeds belangrijker. Daarom vindt 50PLUS dat voor gebruik van internet met hoge snelheid de gehele provincie ontsloten moet worden. Om dit op elke plaats in de provincie te realiseren moeten technieken, daar waar het leggen van glasvezel te duur of onmogelijk is, onder andere straalverbinding worden toepast.
 • · tevens moet overal op het platteland het mobiele netwerk toegankelijk zijn.
 • · voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen bij horeca.
 • · voldoende rust­punten langs fiets- en voetpaden, speelplekken en dagrecreatie, voorzien van mini-horeca met pachtverplich­ting, zullen bijdragen aan recreatief genot.

Groenvoorziening

50PLUS wil dat:

 • · de provincie Utrecht bijdraagt aan de 'vergroening' van ste­den door meer groen en herplantplicht rond steden en dorpen toe te passen.
 • · er extra bomen geplant worden, verdeeld over de provincies tussen 2019 – 2023.
 • · dat grondeigenaren langs alle akkers zogenaamde 'akkerran­den' met kruidenrijk gras aanleggen.
 • · bermplanten gezaaid worden voor hergebruik als grondstof of als veevoer.
 • · bermen van wegen en fietspaden, in het kader van veiligheid, goed onderhouden worden.

Natuurbeheer

Natuur moet je beleven! 50PLUS wil onderstrepen dat zoveel mogelijk natuurgebieden, met uitzondering tijdens het broedseizoen en beperkt in stiltegebieden, goed bereikbaar en toe­gankelijk dienen te zijn.

 

50PLUS maakt zich zorgen over de toename van drugsafval in de natuurgebie­den en vraagt de provincie Utrecht samen met de beheerders te handhaven.

Beter toezicht, gebruik van camera's en andere middelen om daders te kunnen identificeren zijn belangrijk.

Dieren

Voor 50PLUS staat dierenwelzijn hoog in het vaandel. Elke keer moet er een zorgvuldige afweging worden gemaakt tussen het maximaal aantal dieren ten opzichte van de beschikbare ruimte. Dit vraagt om een gebalanceerd beheer.

 

50PLUS wil de grootscha­lige, ongewenst intensieve veehouderij beperken en ondersteunt de regel in de Provinciale Structuurvisie, dat stallen niet groter dan 1,5 hectare mogen zijn. Dit is ongewenst voor het milieu en mens- en dierenwelzijn.

Het is belangrijk om uitsluitend dieren toe te laten via Ecoducten, die er horen of al aanwezig waren voor het natuurlijk evenwicht.

De wolf rukt steeds verder op in Nederland. Er is een plan om de trek beheersbaar te houden.

50PLUS vraagt de provincie Utrecht om de gedupeerden door de trek op redelijke wijze schadeloos te stellen.

Ontwikkeling natuurgebieden.

Bij ontwikkeling van natuurgebieden is 50PLUS van mening dat bescherming van de natuur voorop staat. Beperkt genieten van de prachtige gebieden van Natura 2000 moet mogelijk zijn.

50PLUS wenst in 2020 een extra evaluatiemoment van de Natura2000-

gebieden.

Culturele Infrastructuur en Monumentenzorg

Culturele infrastructuur

Toerisme, recreatie, cultuur en sport maken provincies aantrekkelijk. Indirect verbeteren deze activiteiten de sociale samenhang in de maatschappij. 50PLUS hecht er dan ook zeer aan dat deze voorzieningen toegankelijk zijn voor iedereen, maar in het bijzonder vraagt 50PLUS hiervoor aandacht voor senioren.

Het is belangrijk om zo lang mogelijk van deze voorzieningen gebruik te kunnen maken. Om alle aspecten van onze cultuur en erfgoed te beleven en aan de volgende generaties door te geven, is goed beheer cruciaal.

 

50PLUS is van mening dat:

 • · senioren, net als scholieren, een gratis museumjaarkaart dienen te krijgen.
 • · een kritische houding bij het toekennen van subsidies nodig is, waarbij het verantwoording afleggen van het gebruik van de middelen vanzelfsprekend is.
 • · cultuur zonder subsidie moet kunnen, uitzonderingen daargelaten.
 • · de culturele infrastructuur toegankelijk moet worden gemaakt voor mensen met een beperking en senioren.
 • · er voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd moeten, zodat ook mensen met een beperking aan culture voorzieningen kunnen deelnemen.

 

50PLUS wil dat er in de recreatienota's speciaal aandacht komt voor senioren en mensen met een beperking.

 

Monumentenzorg

50PLUS wil dat de provincie goed zorgt voor de regionale (Rijks)monumenten, het landschap en het cultureel erfgoed. Toegankelijkheid voor mensen met een be­perking blijft daarbij een aandachtspunt.

Wat 50PLUS betreft moet de provincie zich samen met gemeenten inzetten voor het behouden van de bibliotheken. Boeken blijven van belang, digitaal is niet altijd zaligmakend. Daarnaast kan de bibliotheek fungeren als een trefpunt in de regio.

Kwaliteit Openbaar Bestuur en Toezicht Gemeenten

Kwaliteit openbaar bestuur

50PLUS ziet samenwerkingsverbanden, uitvoeringsorganisaties en gemeen­schappelijke regelingen als een goede oplossing voor diverse taken en verantwoordelijkheden van de provincie. Dit mits de democratische legitimiteit goed geborgd is. Elke inwoner moet duidelijk kunnen zien wie de verantwoordelijkheid draagt, zodat men in staat is bij verkiezingen politiek 'af te rekenen'. 50PLUS vindt dat er meer openheid en transparantie moet zijn bij pro­cessen van het

bestuur.

50PLUS ziet mogelijkheden voor een bindend referendum op provinciaal en lo­kaal niveau, zoals b.v. bij een voorstel tot gemeentelijke herindeling.

50PLUS wil strak toezicht op het vergunningenbeleid: goede controle en hand­having.

Als de gezondheid van de inwoners op het spel staat moet wat 50PLUS betreft dit toezicht extra intensief worden uitgeoefend.

50PLUS heeft de voorkeur dat naast digitale voorlichting ook gecommuniceerd wordt via regionale kranten en de lokale media.

Verder moet de kwaliteit van het openbaar bestuur verbeteren door:

 • onafhankelijke onderzoekscommissies.
 • openheid, transparantie, om verstrengeling tegen te gaan.
 • door een goede Klokkenluidersregeling in te stellen.
 • vastleggen van het verloop van het besluitvormingsproces.

Toezicht op gemeenten

50PLUS vindt het belangrijk dat de provincie Utrecht na goedkeuring van de bestem­mingsplannen toezicht houdt op de juiste invulling volgens de Provinciale Struc­tuurvisie.

Verder is 50PLUS van mening dat:

 • · de provincie, inzake financiën en besluitvorming, goed toezicht op de gemeenten dient te houden.
 • · scherp toezicht en controle op algemene reserves heel belangrijk is.

 Tot slot

Volksvertegenwoordigers worden gekozen door inwoners, dus is het belangrijk dat de mensen in een stad, dorp of provincie zich vertegenwoordigd voelen.

50PLUS is een politieke partij met een open blik, die essentiële zaken die in de bestuurlijke macht van Nederland spelen, aansnijdt en waar mogelijk verbetert en/of aanpakt.

Een goed leefklimaat in steden is belangrijk, evenals een Vitaal Platteland met goede scholen, mogelijkheden voor kleine bedrijven, voldoende winkels, volop natuur, zorgvoorzieningen voor ouderen en gezondheidscentra in de buurt voor alle generaties. Waar mensen wonen, dient immers goed voor mensen gezorgd te worden.

Er blijft dus werk aan de winkel voor 50PLUS provincie Utrecht.

Zorg dat uw belangen vertegenwoordigd worden door politici, die zich voor alle generaties inzetten en zorg dragen.

Met meer zetels in de Provinciale Staten, kunnen wij ook in de 1e Kamer meer voor Nederland en daarmee voor u bereiken. Stem op 20 maart 2019 bij de Provinciale Statenver­kiezingen op uw partij: 50PLUS!

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief: www.50pluspartij.nl

23 januari 2019

 

Speerpunten Kiesdistrict Utrecht 2019-2023

 • · Voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, geen 'Dubai' woontorens, levensloopbestendig en nul op de meter bouwen, doorstroming bevorderen, rekening houden met toenemende vergrijzing en éénpersoonshuishoudens.
 • · Beleid voor leeftijdsdiscriminatie en laaggeletterdheid ontwikkelen.
 • · 50-plussers bij het vinden naar werk stimuleren en ondersteunen.
 • · Goede bereikbaarheid stadscentra, kleine gemeentelijke kernen, scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen.
 • · Gratis Openbaar Vervoer voor chronisch zieken, gehandicapten, scholieren, mensen met een kleine beurs en AOW-gerechtigden. De regiotaxi en doelgroepenvervoer moet blijven. Toegankelijkheid op loopafstand van Openbaar Vervoer en op passagiersstromen. Bus-materieel hier op afstemmen.
 • · Versneld invoeren van nieuwe bussen in het Openbaar Vervoer, die 100% vrij zijn van schadelijke uitlaatgassen.
 • · Geen uitbreiding van windparken in de Provincie Utrecht, maar op zee.
 • · Gezondheid en leefomgeving van inwoners door verdichting van binnensteden niet langer onder druk zetten. Overlast van geluid, (giftige) fossiele brandstoffen, fijnstof en stikstofdioxide in woongebieden door maatregelen terugdringen.

Provinciaal beleid energie- en klimaatakkoord en circulair bouwen

versnellen.

 • · Verbeteren van fietswegennet; aanleggen van snelfietsroutes en het realiseren van een aantrekkelijke, toegankelijk comfortabele, veilige en toekomstbestendige fietsinfrastructuur. Oplaadpunten voor elektrische fietsen en scooters.
 • · Overstromingsrisico's minimaliseren en samenhangend beleid tussen Provincie, Gemeente, Waterschappen en veiligheidsregio's organiseren om bij overstromingen (economische) schade en slachtoffers te beperken. Hoogwaterbescherming blijft prioriteit.
 • · De opcenten (wegenbelasting) voor de periode 2019 – 2023 met niet meer dan met de inflatiecorrectie verhogen..
 • · Huisartsenposten en regionale ziekenhuizen behouden. Provincie- en gemeentegrenzen vervallen als het gaat om mogelijkheden om ziekenhuizen, zorgpunten en doktersposten te bezoeken
 • · Het stimuleren van ondertiteling bij regionale Tv-zenders, is voor doven en slechthorenden heel belangrijk.
 • · Servicepunten/burgerzaken in gemeentehuizen, ook na herindelingen behouden.
 • · Meer ruimte voor stoppende agrariërs voor nieuwe ontwikkelingen op vrijkomende gronden/erven, met de waarborg dat de kwaliteit van landschap en omgeving behouden blijft.
 • · Oplaadpunten voor auto's en fietsen op toeristische routes plaatsen. Voldoende openbare oplaadpunten voor elektrische auto's.
 • · Bedrijventerreinen, bij leegstand van bedrijfsgebouwen, niet uitbreiden.
 • · Het platteland vitaal houden door de economie te stimuleren met eenvoudige regelgeving voor initiatieven, zoals landwinkels en kleinschalige campingmogelijkheden bij de boer/agrariërs.

Voorzieningen zoals gezondheidscentra, winkels, scholen en buurtcentra behouden.

 • · Vervuilde gronden versneld saneren om het grondwater voor de gebruikers van nu en in de toekomst te beschermen.
 • · Niet meer asfalt of verbredingen op provinciale en lokale wegen. Knelpunten in balans aanpakken. Denk aan de N201.
 • · Daar waar mogelijk snelheid verlagen om de leefomgeving te verbeteren. De Zuilense Ring naar 80km.
 • · Flexibeler omgaan met de Rode Contouren. Een ruimer toepassing is belangrijk om de aan de vraag om meer woningen te kunnen voldoen.
 • · Het is een kwalijke zaak dat er nog steeds veel medicijnen via het riool in het watersysteem Met het zuiveren zijn veel extra kosten gemoeid. 50PLUS vindt dat hier veel meer aandacht, middels voorlichting via apothekers en huisartsen, voor moet komen.
 • · Rijksmonumenten en tuinen als cultureel erfgoed zijn van groot maatschappelijk belang en dienen behouden te blijven.
 • · Megastallen zijn niet meer van deze tijd. Dierenleed moet ten alle tijden worden voorkomen.
 • · Bijdrage aan de 'vergroening' door meer groen en herplantplicht rond steden en dorpen toe te passen en verstening in tuinen ontmoedigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 


VERKIEZINGSPROGRAMMA
50PLUS UTRECHT
PROVINCIALE STATEN
Klik HIER om kennis te nemen van het volledige verkiezingsprogramma 2019-2023 van 50PLUS provincie Utrecht voor de verkiezingen voor Provinciale Staten op woensdag 20 maart.

_________________________________

WATERSCHAPSVERKIEZING
OOK OP 20 MAART
Druppel nieuw 250

Op de dag van de Provinciale Statenverkiezingen, woensdag 20 maart, hebben ook de Waterschapsverkiezingen plaats. Namens 50PLUS is Rob van den Hoek lijsttrekker bij de verkiezingen voor het Hoogheemraadschap Stichtste Rijnlanden.
Onder de titel ‘Hart voor water’ heeft 50PLUS het Hoofdlijnenprogramma 2019-2023 opgesteld. Dat programma is HIER te lezen.
Er is ook een FLYER waarin valt te lezen waar 50PLUS in het Hoogheemraadschap voor staat. De voorkant van de flyer wordt gesierd door de waterdruppel op de foto hierboven.
Rob van den Hoek 250

Lijsttrekker Rob van den Hoek.

Waterschap


 nederland1

_______________________________

PRIVACYVERKLARING

Als gevolg van de nieuwe privacywetgeving kent ook 50PLUS een privacyverklaring. Deze verklaring informeert u onder meer hoe 50PLUS persoonsgegevens verwerkt, welke doeleinden 50PLUS hiervoor heeft en welke privacyrechten u heeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen 50PLUS. Klik HIER om kennis te nemen van de volledige tekst van de verklaring.