banner 01Liane den Haan 250

LIANE DEN HAAN NIEUWE
LIJSTTREKKER 50PLUS

Liane den Haan is tijdens de digitale Algemene Ledenvergadering van 3 oktober gekozen tot de nieuwe lijsttrekker van 50PLUS, met Corrie van Brenk als zeer goede tweede.

50PLUS heeft een roerige tijd achter de rug, waarin heel veel is gebeurd. Niet zelden werd er door de pers alleen maar gewezen op de interne conflicten binnen de vereniging 50PLUS en raakte het uitstekende werk van onze politici in de Eerste en Tweede Kamer, maar ook in de Provinciale Staten en de gemeenteraden journalistiek op de achtergrond.

Ik spreek het vertrouwen uit dat met de keuze van de leden voor Liane den Haan 50PLUS enthousiast kan gaan werken aan een goed resultaat bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Want een sterk 50PLUS is meer nodig dan ooit.

Laten wij in onze mooie provincie als één man achter Liane gaan staan en er (mede) voor zorgen dat 50PLUS volgend jaar een goede verkiezingsuitslag heeft. Alleen dan kunnen we voor onze kiezers wat bereiken op het gebied van onder meer koopkracht (pensioenen), betaalbare en goede zorg, leeftijdsbestendige woonruimtes en veiligheid.
Want de kiezer, daar gaat het om en niets anders.

Alfons Leerkes, voorzitter 50PLUS Utrecht

GOEDE VERGADERING
MET GROOT AANTAL
BELANGRIJKE PUNTEN


VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 50PLUS PROVINCIE UTRECHT 9 NOVEMBER 2019

U heeft wat gemist. Op 9 november 2019 waren er 35 leden van de 50PLUS-partij woonachtig in de provincie Utrecht aanwezig tijdens de Provinciale Algemene Ledenvergadering 50PLUS Provincie Utrecht in De Brug te Amersfoort. Zogezegd een volle bak. Een mooie opkomst. Daar zijn we blij mee. Ook mochten wij ontvangen het Tweede Kamerlid Corry van Brenk en ons Statenlid Mieke Hoek en de bestuurder namens 50PLUS in het Waterschap Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Rob van den Hoek.

De laatste twee hebben de aanwezige leden een kijkje geboden in de activiteiten als bestuurder waar zij vanaf het vervullen van de benoeming in begin 2019 te maken hebben gehad. Ook een groot aantal leden, die zich aangemeld hebben betrokken te willen zijn bij de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 van een aantal gemeenten in de provincie Utrecht. Natuurlijk onze leden die getrouw de vergadering bezoeken.

Het afdelingsbestuur stond voor de taak om samen met de aanwezige leden een gevulde agenda af te werken. Zoals de verkiezingen van enkele functies.

Twee functies binnen het bestuur waren vacant, die van penningmeester en van algemeen bestuurslid. Richard Postma, hij was al gekozen als algemeen bestuurslid, is gekozen als penningmeester 50PLUS en Paul Walraven heeft de functie van penningmeester ingeruild voor de functie van algemeen bestuurslid voor welke hij door de vergadering is gekozen. Beide heren wensen wij succes bij taak.

Ervaring van een politicus in het dagelijkse werk is voor ons als buitenstaander interessant om te weten. Vooral de resultaten van de inspanningen zijn dan een compliment waard.

Mieke Hoek presenteerde als ervaren Statenlid (voor de derde maal gekozen) de resultaten van haar inzet. Prachtig succes bij het indienen van vier moties, waarbij zij het initiatief nam samen met andere partijen, die alle vier resulteerde in het aanvaarden van de moties.
Samenwerken met andere partijen is als een kleine partij niet altijd eenvoudig. Dat kost veel energie, geduld en overredingskracht.

De moties gingen over:

1. Meer toiletten in openbare ruimten. Toegankelijkheid van de openbare ruimte wordt voor veel mensen groter als er voldoende toiletten zijn. De afwezigheid hiervan belemmert hen in het vrij bewegen daarin;

2. Geen vislood in het milieu. Hengelaars verliezen, ongewild, jaarlijks naar schatting 54.000 kilo lood in het zoete oppervlaktewater en jaarlijks komt 470.000 kilo terecht in zee- en kustwateren. Dit is slecht voor de natuur en heeft directe gezondheidsrisico’s;

3. Geen 130 km/u op de A2 overdag. Geeft meer uitstoot aan C02, stikstof en fijnstof. Deze hebben negatieve effecten op de luchtkwaliteit welke gezondheidsschade oplevert voor omwonenden:

4. Kwaliteit van Regiotaxi staat voorop. Overdracht van het contractbeheer aan de gemeenten geeft geen garantie dat de kwaliteit en kwantiteit van het aanbod gegarandeerd blijft. Versnippering ligt op de loer. Onduidelijkheid voor de gebruikers is funest.

Meer over deze moties is links hiernaast op de pagina te lezen.

Zo zie je maar dat de inzet van Mieke Hoek leidt tot duidelijke verbeteringen waar we allen wat aan hebben. Chapeau.

Rob van de Hoek, voor 50PLUS algemeen bestuurder bij het waterschap HDSR te Houten, vertelde over zijn ervaringen in een overzicht van activiteiten waaruit blijkt welke invloed je kunt hebben als 50PLUS.
Onder andere dat je direct invloed hebt op het verantwoord besteden van belastinggelden die wij allen rechtstreeks moet betalen.

Hij gaf aan daarom trots te zijn op het bereikte succes want de belastingbetaler wordt het komende jaar ontzien. Deze betaalt dan slechts de inflatie als verhoging.

Rob van den Hoek ging in op de taken van het Waterschap. Deat zorgt vooral voor veilige dijken en de kwaliteit van oppervlaktewater, ook zorgt het er voor dat hetgeen rioolwater wordt genoemd, zodanig behandeld en gereinigd wordt dat dit weer zo schoon mogelijk wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.

De uitdaging en kostenverhogende factoren zitten in de toekomst in het verder verwijderen van Nanodeeltjes, medicijn en drugsresten enz. uit het rioolwater.
Rob van den Hoek is als 50PLUS-bestuurder tevens actief als vicevoorzitter in de landelijke vereniging waterschapbestuurders. Goed dat we zo een betrokken bestuurder hebben in zo een belangrijk onderwerp als water.

Het bestuur provincie Utrecht presenteerde het resultaat van de voorbereidingen op deze verkiezingen.
 
Tijdens de vorige PAV op 11 mei 2019 heeft de voorzitter, de heer Alfons Leerkes, het ambitieuze plan bekend gemaakt dat wij ernaar streven om in dertien gemeenten in de provincie Utrecht mee te gaan doen met de verkiezingen. Dit zijn op dit moment twaalf potentiële gemeenten. Van acht gemeenten hebben zich potentiële kandidaten aangemeld.
Een gemeente heeft moeite om kandidaten te vinden. In drie gemeenten is een Seniorenpartij actief. Deze drie gemeenten worden benaderd voor een gesprek over transformatie naar de 50PLUS-partij.

In 2020 zullen we op dit voor 50PLUS zo belangrijk terrein verder zijn als in de deelnemende gemeenten de juiste potentiële kandidaten geworven zijn. Tijdens de Provinciale Ledenvergadering in 2020 zal het afdelingsbestuur dit resultaat presenteren. Wij kijken er naar uit. U ook?

De eerst volgende ledenvergaderingen van de afdeling Utrecht staan gepland voor 18 april en 7 november 2020. U kunt deze 2 data alvast in uw agenda noteren. U wordt op tijd nader geïnformeerd over de agenda en de locatie.

  

VERSLAG ALGEMENE
LEDENVERGADERING
50PLUS UTRECHT

Op zaterdag 11 mei 2019, een mooie zonnige dag, nam een aantal en-thousiaste 50PLUS leden uit de provincie Utrecht de moeite om de Algemene Ledenvergadering van de Provincie Utrecht bij te wonen in Restaurant de Roskam in Achterveld. Algemene Ledenvergaderingen zijn een moment waarbij bestuur en leden bijeenkomen om elkaar te informeren en waarbij ook belangrijke zaken aangaande de partij besproken en besloten worden.
De vergadering kreeg het verzoek om drie functionarissen te kiezen, de secretaris en twee algemeen bestuursleden. Joop Mays, in 2018 gekozen als algemeen bestuurslid, heeft vanaf 1 december 2018 gefunctioneerd als  waarnemend secretaris/vicevoorzitter en heeft zich kandidaat gesteld als secretaris. Annelies Hart, sinds 19 februari 2019 waarnemend  algemeen bestuurslid, en Richard Postma, sinds 1 april 2019 waarnemend  algemeen bestuurslid, stelden zich kandidaat voor de functie van algemeen bestuurslid. Alle drie zijn zij door de aanwezige leden benoemd.

Terugblik verkiezingscampagne Provinciale Staten Utrecht en Waterschap Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.
Mieke Hoek is wederom gekozen in de Provinciale Staten van Utrecht en voor de eerste maal neemt 50PLUS ook zitting in het bestuur van het Waterschap Stichtse Rijnlanden in de persoon van Rob van den Hoek.
De verkiezing Provinciale Staten Utrecht heeft ongeveer 4000 meer stemmen opgeleverd dan in 2015. Helaas nog niet genoeg voor een tweede zetel in de Staten. De Regiegroep (waarin zitting hadden Joop Mays, Mieke Hoek en Rob van den Hoek) heet gezamenlijk de campagne voorbereid en uitgevoerd. Met beperkte middelen hebben zij een hele goede campagne gevoerd en zijn hierbij ook binnen budget gebleven. 
Naast het succes in de Provincie Utrecht is er ook nog een ander prachtig resultaat te melden. Waterschappen besturen ook over de Provinciegrenzen heen. Zo heeft de provincie Utrecht vier Waterschappen (gedeeltelijk) binnen haar grenzen. Een van de waterschappen waar we ook een succes kunnen melden is het Waterschap Veluwe en Vallei. 50PLUS heeft daar twee zetels veroverd waardoor de nummer 3 op de lijst (Annelies Hart, woonachtig in Baarn) een commissieplaats mag innemen.

Werving en behoud van leden.
Meer leden en meer stemmen voor 50PLUS bij toekomstige verkiezingen, dat moet het resultaat zijn van het nieuw te starten beleid voor het behouden van en werven van (nieuwe) leden. Dat maakt ons politiek sterker.  De heer Gielisse, algemeen bestuurslid hoofdbestuur 50PLUS-partij en tevens contactpersoon voor ons provinciale bestuur, heeft de aanwezige leden geïnformeerd over de nieuwe lijn betreffende werving en behoud van leden 50PLUS. Dit beleid is vastgelegd in de notitie  “Ledenwerving en ledenbehoud”.

Presentatie Federatie Natuur en Milieu.
In de Provinciale Algemene Ledenvergadering van 30 augustus 2018 heeft het bestuur de belofte gedaan om in de Algemene Ledenvergadering ook voor 50PLUS belangrijke thema’s in de vorm van discussies en/of presentaties aan de orde te laten komen.
Deze keer hadden we Ieke Benschop, Projectleider Federatie Natuur en Milieu Utrecht, uitgenodigd om ons door middel van een presentatie te informeren over een actueel onderwerp betreffende milieu en duurzaamheid. Een boeiend onderwerp  met nogal wat “eyeopeners” bij de leden. Het leverde veel vragen en een boeiende discussie op.
De leden hebben zeer positief gereageerd op deze presentatie en op het voornemen van het bestuur om op elke Algemene Ledenvergadering een dergelijke presentatie te (laten) geven.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022.
Tot slot heeft de afdelingsvoorzitter, Alfons Leerkes, de vergadering meegenomen in een vooruitblik naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Het bestuur heeft de ambitie om in 13 van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen. Om dit te kunnen realiseren wordt nu al begonnen met de voorbereiding hiervan.
Joop Mays,
Secretaris/Vicevoorzitter
50PLUS afdeling Provincie Utrecht.

________________________________

 ROB VAN DEN HOEK IN
HOOGHEEMRAADSCHAP

Op de dag van de Provinciale Statenverkiezingen, woensdag 20 maart, hadden ook de Waterschapsverkiezingen plaats. Namens 50PLUS werd Rob van den Hoek gekozen in het Hoogheemraadschap Stichtste Rijnlanden. 
Onder de titel ‘Hart voor water’ heeft 50PLUS het Hoofdlijnenprogramma 2019-2023 opgesteld. Dat programma is HIER te lezen.
Er is ook een FLYER waarin valt te lezen waar 50PLUS in het Hoogheemraadschap voor staat.

Rob van den Hoek 250

Rob van den Hoek, namens 50PLUS gekozen in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Waterschap


 nederland1

_______________________________

PRIVACYVERKLARING

Als gevolg van de nieuwe privacywetgeving kent ook 50PLUS een privacyverklaring. Deze verklaring informeert u onder meer hoe 50PLUS persoonsgegevens verwerkt, welke doeleinden 50PLUS hiervoor heeft en welke privacyrechten u heeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen 50PLUS. Klik HIER om kennis te nemen van de volledige tekst van de verklaring.